Strona główna » Chrześcijanie Europy – policzmy się i ocalmy chrześcijańską tożsamość Starego Kontynentu!

Chrześcijanie Europy – policzmy się i ocalmy chrześcijańską tożsamość Starego Kontynentu!

Papież Jan Paweł II w książce „Pamięć i Tożsamość” napisał, że „dzieje ludzkości są widownią koegzystencji dobra i zła. Oznacza to, że zło istnieje obok dobra; ale znaczy także, że dobro trwa obok zła. Tajemnicą jest owo dobro, którego zło nie potrafi zniszczyć”. Europa musi na nowo „dotknąć tajemnicy Boga i stworzenia, a w szczególności tajemnicy człowieka”. Nowy porządek globalny i renesans Cywilizacji Chrześcijańskiej wyłoni się bowiem jako rezultat zmagania dobra i zła.

Europejska tożsamość ma korzenie chrześcijańskie. Europa porzuciła jednak wiarę w Jezusa Chrystusa i żyje w apostazji. Nie ulega wątpliwości, iż wymaga ona radykalnej zmiany obecnego kierunku. Nie ma już miłości bliźniego, kościoły się zamyka lub zamienia na muzea, przedszkola, centra lecznicze, domy seniora oraz ośrodki jogi. Coraz liczniejsze są kraje, gdzie połowa mieszkańców jest nieochrzczona. Europa niczym „nieochrzczona chrześcijanka” zmierza do nikąd. Naczelną zasadą Europejczyków jest to, że człowiek żyje jedynie dla siebie. A przecież Jezus Chrystus umarł za nas po to, żebyśmy nie żyli wyłącznie dla samych siebie.

O chrześcijańskich korzeniach Europy i konieczności powrotu do idei Ojców Założycieli Unii Europejskiej przypomina dziś w szczególności Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi. Ruch ten wzywa, aby chrześcijanie Starego Kontynentu policzyli się i razem ocalili chrześcijańską tożsamość. A przede wszystkim nie lękali się i szeroko otwarli drzwi Chrystusowi.

Założycielem i moderatorem Ruchu „Europa Christi” (Europa Chrystusa) jest ks. dr Ireneusz Skubiś – Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”. Prezesem ugrupowania politycznego Ruch Prawdziwa Europa jest europoseł prof. Mirosław Piotrowski, związany z Radiem Maryja, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podstawą programową ruchu jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie, umocnienie roli rodziny, ochrona życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, promowanie kultury i cywilizacji życia, sprawiedliwość społeczna. Trzy wartości najważniejsze w statucie Ruchu Prawdziwa Europa to: życie, chrześcijaństwo i normalna rodzina. Jednym z głównych zadań ruchu jest doprowadzenie do ogłoszenia św. Jana Pawła II – Patronem Starego Kontynentu.

Powoływane są dzisiaj w Polsce kluby „Europa Christi”. Tworzą je zespoły osób, które kochają swoją Ojczyznę i mają głębokie rozeznanie w sprawach kultury chrześcijańskiej. Członkowie klubu „Europa Christi” są osobami, które respektują trzy zasady, rozumiane w duchu św. Tomasza z Akwinu: Ens et bonum convertuntur, ens et verum convertuntur, ens et pulchrum convertuntur – „Bóg jest największym dobrem człowieka, największą prawdą i największym pięknem”. Ruch Europa Christi w swoich zamierzeniach pragnie bowiem budować prawdziwe elity europejskie, na brak których poważnie cierpi dziś nasz kontynent, a które powinny patrzeć dalej, niż widzi to zabiegany współczesny człowiek.

Istnieje dziś szczególna potrzeba aby wpływać na sposób myślenia grup ludzi zajmujących eksponowane miejsca w strukturach europejskich. Ustosunkowanie się do prawdy, dobra i piękna musi stawać się widocznym znakiem wyróżniającym dla Europy chrześcijańskiej. Człowiek, który respektuje te wartości, przedstawia piękne, szlachetne człowieczeństwo. Jeżeli będziemy potrafili wychować ludzi pięknych, dojrzałych duchowo i mądrych, to Europa będzie przeżywać procesy ozdrowieńcze.

My Polacy, również potrzebujemy nawrócenia. Niejednokrotnie powołujemy się na wartości chrześcijańskie, a zachowujemy się tak, jakby Boga nie było. Tymczasem wiara chrześcijańska opiera się na życiu w obecności Boga, Który Jest, na uwzględnianiu Jego wskazań w każdym czynie.

Inicjatywa tworzenia klubów „Europa Christi” stanowi zaledwie jakiś początek realizacji naszych zamierzeń, ale jest to na pewno baza, na której pragniemy budować życie w Europie. My, chrześcijanie, mamy święty obowiązek współdziałania, ponieważ dechrystianizacja Starego Kontynentu postępuje.

Czcigodni Państwo, Szanowni Chrześcijanie, wszystkie osoby dobrej woli! Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o zaangażowanie w obronie cywilizacji chrześcijańskiej poprzez współtworzenie klubów „Europa Christi” nie tylko w Polsce, lecz również poza granicami kraju. Razem jesteśmy kluczowymi narzędziami w ręku Boga do rozpowszechniania Jego królestwa na europejskiej ziemi.Tomasz Niemas
– Ruch Europa Christi na Dolnym Śląsku i w woj. opolskim
perspektywa333@gmail.com